- بر انگيز ـ

   خدا در اطراف پلک تو می پلکد

                     بر انگيز من

         درد دارد اين دست را می برد

               و من هنوز تو را رو نکرده ام...

/ 3 نظر / 7 بازدید
saba

صبح دولت دميد ! پاشو! ... لنگ ظهره.

I Q

رو کن به پلکهايت که خدا را باز و بسته می کنی.رو کن که برده های تو درد را بی خود می کند.