براي نرده ها « عبور » ‚ بي تفاوتي سايه ايست
-كج و معوج- كه خراب مي رود...
به سوي دستي كه شايد تكان بخورد به سلام ‚
و براي « سايه » ‚ نرده ها شمارشي است يكنواخت ‚
شبيه بايد بايد ثانيه ها
كه جبر را دايره مي كشند
و چيزي كه ديشب پرنده ها
مكرر نوشته اند روي نرده ها
« افقي نمي توان به سوي افق رفت »
- درختهاي تبريز راست قامتشان ايستاده به سلام
سلام عمودي هاي تنوع كه ماه بر انگشتهاي بازيگوشتان ‚ مي رقصد!!
و صبح
و صبح سايه من كه ديشب بيرون زده است
گم مي شود در خرابي خود ‚
وقتي افق ‚ ته مانده ي شب را از روي نرده هاي خيس ليس مي زند
و قطاري پر از مسافر كه شنبه سوت....
دوشنبه سوت....
در اين بيابان برهوت
كدام است كه تكان خواهد خورد ‚به سلام
به غبار روبي ؟!!!
و باز نرده ها
سيل دردناك غلتيدن
و باز سوت يعني كه زود!!
كه زود
كه زود.../ 5 نظر / 4 بازدید
I Q

ورودت را تبريك مي گويم.خوب كردي به اين سايت نقل مكان كردي ،شايد اينطوري بيشتر از نظرات تو با خبر شوم.مي بيني چه آي كيوي بالايي دارم.

I Q

چطوري يا نه؟ خيلي به تو سلام دارم.سه شنبه كجا بودي؟ كسي برنمي داشت.مثل هميشه خوب باش.

روز های مسکو

سلامی چو بوی خوش آشنایی دوست عزیز شما را دعوت می کنم به خواندن داستان کوتاه اما بسیار جالب مالیات نوشته لو تولستوی

جونور

ميشه من يه جايي برم تو نباشي؟؟الهام خانوم!!!