آخرین سنگر

میگه باید صحبت کنیم. این باید هیچ انگیزه ای در مخاطبش بر نمی انگیزه. از بس که حرف نتیجه نداشته و ساعتها - ماهها و متاسفانه سالهاست که صحبت کردن نتیجه نداده . منهم دلگیر و خشمگینم. ولی چقدر باید حرف زد؟ . سکوت مامن خوبیه. به سکوت می نشینم که خود چاره خوبی است.

/ 0 نظر / 34 بازدید