نرده ها

نگاه از پشت نرده ها نگاه آدمهای تحت شرایط است . آدمها همین دو نقطه زیر شرایط هستند.

مهر 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
2 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
4 پست
آذر 81
10 پست
آبان 81
3 پست
سر_زدن
1 پست