۱۳۸۱/٩/۱۸
شانزدهم
**شنبه اي كه شانزدهم آذر**
دلش را پشت تلفن
- چقدر گرفته-
نگاهم خاكستري وقتي دلش را مي گيرد
ابري كه مال زمان نيست
(آينده در گذشته اي ‚ نمي آيد ‚ كه نيامده است)

آنقدر گرفته ام
كه خوابم را برد
دنبال فكرهايي كه نكرده بودم
اينروز ها ‚ هر چه شعر شده ام فراموش‚
و هر چه زمزمه ‚ خاموش ‚
بيچاره هاي مچاله
ريز ريز ‚ مي ريزند ‚ زير ميز.......