۱۳۸۳/۱/۱٠
صد و پانزدهمين سوره نازل شد...
شان نزول : دلتنگی
مکان : غربی ترين جنوب
زمان: شب


الف. لام. گاف.پناه ببريد به خداوند نور و نيرو الله*وقتی چين گوشه ی چشمهای عسلی کسی از يادتان نرود *و چه می دانيد که ياد چيست؟*ياد يک نفر که مثل ساده سفيد و بلند بود*ياد نگاه های محض کسی که می توانست عاشق باشد شبيه قرن سوم و چهارمتان* و خاک بر سرتان که ساده از دست می دهيد ساده را*آنگاه خبر می دهم شما را از آنچه که بوديد و می کرديد*مينشستيد موازی و نگاه نمی کرديد چشمهای يکديگر را که هر آيينه راست می گفتند چرا نگاه نکرديد؟*به راستی که در اين آيات نشانه هايي است برای خردمندان چرا تعقل نمی کنيد؟*
...