۱۳۸٢/۱٢/۱٧
 

غير خود خواهانه!--- يکی تهی است و می خواهد سرشار شود، يکی ديگر سرشار است و تهی شدن می خواهد. هر دو برآنند برای خويش فرديتی بجويند که در اين کار به کارشان بيايد و اين رخداد را به والاترين معنايش با يک واژه می توان نام نهاد: عشق.

چگونه؟......... عشق می بايست چيزی غيرخودخواهانه باشد؟                ( نيچه) 

                                                                                               

 

                                                                 

 

...