۱۳۸٢/۱٢/۱۳
 

”خوکها باهوش تر از همه اند در حکومت ، سگها خوب محافظت می کنند و تا حدودی ياد ميگيرند ،  اسبها حسابی کار می کنند و مجاب می شوند و گوسفندها بهترييند در به خاطر سپردن و تکرار شعارها و سرودها در وقت مناسب... اما خرها ، بيشتر از همه عمر می کنند...“

                                                                            از کتاب قلعه ی حيوانات

                                                       بهترين و چسبنده ترين کتاب ؛ جورج اورول

 

و يک يادداشت برای خودم که حسابی احمقم:

تمام کلمه ها را زير و رو برای   ـ در خور

ـ

ـ

                مرا ببخش از چيزی که نيست حرف می زنم.

 

 

...