۱۳۸٢/۸/۱۸
 

وآنگاه آنها گفتند که هر روزتان يک واحد زمانی است که با رويت اين گرد گرم  اغاز می شود و با غيبتش خوابی که شما را خواهد برد  ارواحتان در تاريکی رها خواهد شد و ـ فردا ـ يعنی يک واحد زمانی ديگر


شروع می شود و شما با حافظه ايی که خودمان حفظش می کنيم دوباره زنده خواهيد شد


با يک فرصت و يک واحد زمانی ديگر که خاليست و بايد پرش کنيد واحدهايی که يکبار فقط و فقط


يک بار برای هميشه پر می شوند و خالی يعنی يک فرصت  پس هر صبح تشکر  کنيد چرا نمی کنيد؟


  


 


    تمام زندگيتان همين يک روز است به اضافه ی حافظه ايی


از روزهای گذشته که پيش از آنکه شما بدانيد  حافظ محفو ظات شماست


 حتی آنجا که شما لحظه ايی با روح و وجدانتان در گير شده ايد و به زعم خودتان خاموشش نموده ايد


جزء به جزء نوشته شده است و روزی که خوانده شود آگاه می کنيم شما را از انچه که بوديد و می کرديد


 مرا چه سود از ابلاغ و انذاری که هيچ اجر و مزدی نيست مرا در آن  مر اچه سود از جملاتی که


پی اش سنگ می آيد و زمزمه ايی که : مجنون است ٬ هذيان می گويد...


             / جز اينکه بر ندايی که در قلبم می شنوم يقين يافته ام /


 


و بين اين شبها شبی است که تا صبح بر شما دو پايان غريب سلام و درود می فرستيم


چرا که قادريد بخوانيد مرا که شيفته ی خوانده شدنم. يک واحد خالی از زمان که پر  می شود از نام من .


 


 


  آری شب قدر شب  بزرگترين گريه ی شما ست  که در خودتان جا نمی شود .


شبی که حضرتش بدش نمی آيد قاط بزنيد و به هرچه که می خواهيد بخوانيدش.


شبی که می شود  ريز ريز حافظه هامان را دان لود کنيم و آنجايی که درگير بوده ايم را 


 های های بشوييم  قبل از آنکه پس از بيداری امان دان لود شود و بيچاره امان کند


چقدر خوب که  امکانات   حمام روح در  در تمام محله های شهرهای ايران هست.


چقدر برای شب بيداری آن شب بی تابم... که بخوانمش  که هرچه دوست دارم بخوانمش


 هميشه بعد از خواندن  دعای  محشر جوشن کبير که پر است از اسامی فاخر خداوند


چيزهايی  برای خواندن هست که فقط و  فقط به خودم مزه می دهد 


يا عجيب و يا غريب  ای عشق ای مطلق ای مجهول بزرگ ای معما ای گيج کننده ای


بر انگيز و ای سوال ای جواب ای بهت عظيم ای خوشگل مشکل


 ای وجدان بزرگ ای زهرمار کننده ی شهوت ها ای نمی دانم بزرگ من ....


 


                                                                  التماس دعا

                          

                                             

                                

 


 

...