۱۳۸٢/٤/۱٩
دلگير نشو.

                                      ماهی تو که بر بام شکوه آمده است

                                      آيينه زدستت به ستوه آمده است

                                      خورشيد اگر گرم تماشای تو نيست 

                                      دلگير نشو زپشت کوه آمده است...     

...