۱۳۸٢/۳/۱٧
امتحانات يک وبگرد = له شدگی مزمن(روشنه ديگه؟) خب الحمد الله
شايد اين مسری که
نسل به نسل کشنده تر می شود
عشق است
و شايد اين بيضی گيج باشد که
گرايش زمين است
سالها به سوی رانش خورشيد
که آنقدر تازه است
هر بار تکان می هد زمين را به سوی شب
و ماه که تخفيف شگفتی است
زمين را گرد کشيده اند که خورشيد مساوی برسد
به من به تو
و تو روی همين جريان عجيب می رويي
...