» مجموعه شعر " اذا که رو بشود زیرهای زبانی" :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
» گفت دستت رو به من بده و بیا :: ۱۳٩٥/۸/٥
» دو شعر از الهام حیدری ام :: ۱۳٩٥/٧/٦
» اونجور که می خوام :: ۱۳٩٥/٤/۱
» خندیدن به سطور دغدغه :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» تهش که چی؟ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» دو شعر از الهام حیدری ام :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» مست کنید :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» شهریور خوب :: ۱۳٩٤/٧/٥
» دوست داشتنی :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» نرده های 14 ساله خوب من :: ۱۳٩٤/۳/٥
» مادر مهربونم :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» اینها مادر قحبه اند ! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» آذر. کافه. دوست :: ۱۳٩۳/٩/٥
» ۱۳٩۳/۸/٧ :: ۱۳٩۳/۸/٧
» شعرهای تازه الهام حیدری ام :: ۱۳٩۳/٧/۸
» گزارشی از یک تور یک روزه - سرپوش تنگه- :: ۱۳٩۳/٦/۱٠
» چرا که خون گناهکار می کند :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» جوانب غیر دموکراتیک عشق :: ۱۳٩۳/٤/٢
» وَجَاء مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» مجموعه شعر "و عشق پاشنه ی آشیلم بود" :: ۱۳٩۳/٢/۱
» ظهور عشق و زیبایی :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» رو راست باش و بگو چی می خوای؟ :: ۱۳٩۳/۱/٦
» تقویم ها عقب مانده اند. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» موجودات موازی ما :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» دکتری :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پادشاه در فنجان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» انار هست :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» خیره انشالله :: ۱۳٩٢/٩/٤
» پاک کردن صورت مسئله :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» قلب که نه آماج :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» یه پیشنهاد برای حضرت جان :: ۱۳٩٢/٧/۸
» آرامگاه گاه به گاه من :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» محرمیت :: ۱۳٩٢/٦/٢
» یه یادداشت راستکی یه داستان الکی :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» اندکی احتمال عشق :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» شعر درخت :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نوشته ات :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» ایچینگ :: ۱۳٩٢/٢/٤
» شترم که خالی بر می گرده :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» و عشق پاشنه آشیلم بود... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» وضعیت شعر در معاصرت با داغانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» تنهایی بچه های ما آدمهاست :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» ده سالگی نرده ها :: ۱۳٩۱/٩/٩
» نو کامنت ! :: ۱۳٩۱/۸/٥
» اون نموداره... :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» دنج :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» و عشق معجزه قرن ما می بود :: ۱۳٩۱/٧/۱
» تف به این راهنمایی ها م... :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق :: ۱۳٩۱/٦/٦
» پسرم رادین، رادین پسرم :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» همین چیزها. همین خاطره ها. همین روایتها از روزهایی که ... گذشت. :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» به مناسبت مردان مرگ :: ۱۳٩۱/٤/۱
» منتظر ولیت باید باشیم؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» اندر صداقت سوفسطائیان (2) :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» فرار :: ۱۳٩۱/۳/٢
» مادری سه ساله :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» بحران پرند ه گی :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» افتادن :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» دل تنها :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» مهمونی خدا :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» صد سال به از این سالها.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» ما فقط ادامه می دیم... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» شعر تازه "تخریب چی ها " :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» برق چشمها :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» که عدالت و قضاوت را بی شالوده ترین هست جهان یافت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» کادوی خدا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» قسم های حضرت هست :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» الهی شکر برگشتم :: ۱۳٩٠/٩/٧
» حلالم کنید. :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» نقطه های قاف.. :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» لایف :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» کفشی و راهی :: ۱۳٩٠/٧/٤
» هیاکل نور/ محمد آزرم :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» بعشق :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» اندک جایی برای زیستن :: ۱۳٩٠/٦/٦
» راز چشمهای ما قسمت سوم :: ۱۳٩٠/٦/٥
» راز چشمهای ما قسمت دوم :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» راز چشمهای ما 1 :: ۱۳٩٠/٥/٩
» همسفر :: ۱۳٩٠/٥/۸
» پلنگ گریه کند :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» ذغالها :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» شیرین است. :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» نمی دونم :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» عمری دگر بباید ... :: ۱۳٩٠/٤/٥
» لینک شعر برف :: ۱۳٩٠/٤/۱
» چشمهای تکرار نشدنی :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» کلا به... :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ۱۳٩٠/۳/٢ :: ۱۳٩٠/۳/٢
» ما 5 تا اسب بودیم. :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» زن جذامی :: ۱۳٩٠/٢/٥
» ترک برداشتن :: ۱۳٩٠/٢/۳
» خوشحالی ماهی ها :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» مجموعه شعر "مسری" :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» دیگری :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» استریپ تیز پر طمطراق و یا عریانی یکباره و بی سلیقه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» جهان تمام شده بود. :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» برای ن. عشق ابدی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» چیز :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» چهره اون زن تو آینه / به مناسبت 19 ام آذر :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» از ماخ علی بابا به تولا و 9 سالگی بلباگم :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» چقدر زود دیر می شود... :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» صدفها که تمامی ندارند :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
» پادشاه جیرجیرکها :: ۱۳۸٩/٧/۱
» ببخش :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» هزار پا :: ۱۳۸٩/٦/۳
» نخستین مناظره و گفتگوی انتقادی درباره شعر امروز :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» لژیون :: ۱۳۸٩/٥/٩
» نشست ادبی "ع" :: ۱۳۸٩/٥/٧
» حیرت جنون :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» کارگاه تخصصی شعر :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» راز دایره 2 :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» ای عشق دامنگیر... :: ۱۳۸٩/۳/٢
» آجر دیوانه ای در دیوار :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» ارنی :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» راز دایره :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» لزوم تبیین شکل سوم میان تاهل و تجرد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» به زودی به زودی ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» ۱۳۸۸/۱٢/۸ :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» یادداشتی بر رمان فرهاد اکبر زاده - این فرمون دست کیه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» و عشق هیچ آفریده را نبود :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» مسکو :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
» سر سودا زده 3 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» سر سودا زده 2 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» سر سودا زده :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» نظریات اجتماعی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» یلدای ما :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست. :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» پرده گوش تو :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» نوشتن از تو اشتباه نبود. بود؟ :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» سالروز معاصرت با تو :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» تولد هشت سالگی نرده ها :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» بیدل :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» دشوار ترین کار در جهان :: ۱۳۸۸/۸/٩
» عزیزم، گلم :: ۱۳۸۸/۸/٦
» دو مرثیه/ شبیه خطوط صورتم :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» حوضچه خالی اکنون :: ۱۳۸۸/٧/۱
» لعنتی :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» روزهای شامپو :: ۱۳۸۸/٦/٤
» بن بست :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» باده ی کهن :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» شانه های شمالی حضرت هست :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» کفر :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» C :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» بسم الله الرحمن الرحیم :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» دوتا شعر تازه :: ۱۳۸۸/۳/۳
» دوباره :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» دارم مخاطره می کنم :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» برای کسی در ته ایالت کارناتاکا :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» 88 من :: ۱۳۸۸/۱/٥
» بیرون ریختن :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» دو تا شعر :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» زبان تنگ است... عبارت تنگ است... این همه تلاش برای این است که .. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» اندر صداقت سوفسطائیان :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت... :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» حد نصاب :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» من ... متاسفم. :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» من بیرونم از هر فکر :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» یک از هزاران :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» به خاطر همیشه :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
» در هوای کسی که... نیست. :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» پاک کننده نقره :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» برای میم آقا میم / بن چناری :: ۱۳۸٧/۸/٦
» برای قلبی که عمیقا خوابیده است :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» محاله :: ۱۳۸٧/٥/٦
» وست ون :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» ۱۳۸٧/٤/٢٦ :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
» یا لیتنی که جان در بدن داشتی... :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» چگونه فکر خلق را -عدد- گرفته است... :: ۱۳۸٧/٤/٧
» از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» زیر زبانی که بیرون زده از حرف :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» می روم و نمی روم :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» حق :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» از زخمهای هم :: ۱۳۸٧/٢/٢
» رای :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» سین. واو :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» فکر حکيم رای برهمن :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» زيستن يعنی :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» راستشو بخواهی ... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» منم که حساس :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
» صبر داشته باش. :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» بيست و پنج :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» آذر تهران :: ۱۳۸٦/٩/۱٥
» بی هوا ... بدون مقصد ... :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» از دور :: ۱۳۸٦/٩/۳
» خداحافظی :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» و دوستت نداشتم :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» رفتنی هميشگی :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» به آفتاب سلامی ... :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» ديوار بلند و سياه :: ۱۳۸٦/٧/٧
» بازمانده زخم است ... :: ۱۳۸٦/٧/۱
» چقدر آدما فکرشو نمی کنند ... :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» ۱۳۸٦/٦/۱٧ :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» و رفت به همین سادگی و مسخره گی ... :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» ۱۳۸٦/٦/۱٢ :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» مخمل عزيز من ... :: ۱۳۸٦/٦/۳
» برانگيختنش :: ۱۳۸٦/٥/٢٢
» ۱۳۸٦/٤/٢٤ :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» روز من :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» بشنو همسفر من (۲) :: ۱۳۸٦/٤/۱۱
» بشنو همسفر من... :: ۱۳۸٦/٤/٧
» داس :: ۱۳۸٦/٤/۱
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: ۱۳۸٦/۳/۱٢
» گلاب گيری :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» آذر کيانی :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» از مال تو :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» جريمه :: ۱۳۸٦/٢/٦
» گذاشته ها :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» اتوبوس شب :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» ۱۳۸٥/۸/٢٢ :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
» ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» ۱۳۸٥/٦/۱۱ :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» ۱۳۸٥/٥/٢۸ :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» ۱۳۸٥/٤/٢٩ :: ۱۳۸٥/٤/٢٩
» ۱۳۸٥/٤/٦ :: ۱۳۸٥/٤/٦
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» در مشبک :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/۳ :: ۱۳۸٥/۳/۳
» ۱۳۸٥/٢/٢٥ :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» ۱۳۸٥/٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/٦ :: ۱۳۸٥/٢/٦
» ۱۳۸٥/۱/۳۱ :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» ۱۳۸٥/۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: ۱۳۸٥/۱/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٤/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» ۱۳۸٤/۱۱/۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
» ما هيچ ، ما نگاه :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» ۱۳۸٤/٩/٢٩ :: ۱۳۸٤/٩/٢٩
» ۱۳۸٤/٩/٢۳ :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٦ :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» ۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٩/٩ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٩/٥ :: ۱۳۸٤/٩/٥
» ۱۳۸٤/۸/٢٦ :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» ۱۳۸٤/۸/٢۱ :: ۱۳۸٤/۸/٢۱
» ۱۳۸٤/۸/۱٦ :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
» ۱۳۸٤/٧/٢۸ :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» ۱۳۸٤/٧/٦ :: ۱۳۸٤/٧/٦
» ۱۳۸٤/٧/۳ :: ۱۳۸٤/٧/۳
» ۱۳۸٤/٦/۱٥ :: ۱۳۸٤/٦/۱٥
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» ۱۳۸٤/٥/۳٠ :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» ۱۳۸٤/٥/۱٧ :: ۱۳۸٤/٥/۱٧
» ۱۳۸٤/٥/۱۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» نقطه ها :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
» ۱۳۸٤/۳/۱٦ :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ۱۳۸٤/۳/۱٠ :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» ۱۳۸٤/۳/٧ :: ۱۳۸٤/۳/٧
» ۱۳۸٤/٢/٢٤ :: ۱۳۸٤/٢/٢٤
» ۱۳۸٤/۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱/۳ :: ۱۳۸٤/۱/۳
» ۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» ۱۳۸۳/۱٢/۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٥
» ۱۳۸۳/۱٠/٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
» ۱۳۸۳/٩/٢٦ :: ۱۳۸۳/٩/٢٦
» ۱۳۸۳/٩/۱٧ :: ۱۳۸۳/٩/۱٧
» ۱۳۸۳/٩/۱۱ :: ۱۳۸۳/٩/۱۱
» ۱۳۸۳/۸/٢۳ :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
» ۱۳۸۳/۸/۱٤ :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
» ۱۳۸۳/۸/٥ :: ۱۳۸۳/۸/٥
» ۱۳۸۳/۸/٢ :: ۱۳۸۳/۸/٢
» ۱۳۸۳/٧/٢۸ :: ۱۳۸۳/٧/٢۸
» ۱۳۸۳/٧/٢٤ :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
» ۱۳۸۳/٧/۱٩ :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
» ۱۳۸۳/٧/۱٥ :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
» ۱۳۸۳/٧/۸ :: ۱۳۸۳/٧/۸
» ۱۳۸۳/٦/۳۱ :: ۱۳۸۳/٦/۳۱
» ۱۳۸۳/٦/٢٧ :: ۱۳۸۳/٦/٢٧
» ۱۳۸۳/٦/٢٢ :: ۱۳۸۳/٦/٢٢
» ۱۳۸۳/٦/۱٦ :: ۱۳۸۳/٦/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۳٠ :: ۱۳۸۳/٥/۳٠
» ۱۳۸۳/٥/٢٧ :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
» ۱۳۸۳/٥/۱۱ :: ۱۳۸۳/٥/۱۱
» ۱۳۸۳/٤/٢۱ :: ۱۳۸۳/٤/٢۱
» ۱۳۸۳/٤/۱٥ :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
» ۱۳۸۳/٤/٩ :: ۱۳۸۳/٤/٩
» ۱۳۸۳/۳/۳٠ :: ۱۳۸۳/۳/۳٠
» ۱۳۸۳/۳/۱٩ :: ۱۳۸۳/۳/۱٩
» ۱۳۸۳/۳/۱۱ :: ۱۳۸۳/۳/۱۱
» ۱۳۸۳/۳/۳ :: ۱۳۸۳/۳/۳
» ۱۳۸۳/٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
» ۱۳۸۳/٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» ۱۳۸۳/٢/۱٥ :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» ۱۳۸۳/٢/۱۱ :: ۱۳۸۳/٢/۱۱
» ۱۳۸۳/٢/۸ :: ۱۳۸۳/٢/۸
» ۱۳۸۳/٢/٤ :: ۱۳۸۳/٢/٤
» ۱۳۸۳/۱/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
» ۱۳۸۳/۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱/۱٤ :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
» صد و پانزدهمين سوره نازل شد... :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
» ۱۳۸۳/۱/۳ :: ۱۳۸۳/۱/۳
» ۱۳۸٢/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٩
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٤
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٢/۱٢/۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۳
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱۱/۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
» ۱۳۸٢/٩/٢٥ :: ۱۳۸٢/٩/٢٥
» ۱۳۸٢/٩/۱۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱۱
» ۱۳۸٢/٩/٤ :: ۱۳۸٢/٩/٤
» ۱۳۸٢/۸/٢٤ :: ۱۳۸٢/۸/٢٤
» ۱۳۸٢/۸/۱۸ :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» ۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
» صنعت فرهنگ سازی :: ۱۳۸٢/٧/٩
» وجه تسميه :: ۱۳۸٢/٧/٥
» آن چنان الوده است عشق غمناکم با بيم زوال ...که همه زندگيم می لرزد. :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
» ما هيچ ...ما نگاه. :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» عشق ای شور سه حرفی ... سلام. :: ۱۳۸٢/٦/۳
» بودن يا نبودن. مسئله اين نيست. :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
» دکتر های اون شهر. :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
» چهار شنبه ها نقد و برسی فيلم در فرهنگسرای اقوام. :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» نيمچه شعرهای من. :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» همين جوری. :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» یک داستان واقعی که همین روزها اتفاق افتاد. :: ۱۳۸٢/٥/٦
» عصاره ی يک فرهنگ تاويل پذير. :: ۱۳۸٢/٤/٢۳
» توت فرنگی ( نکته انحرافی) :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» دلگير نشو. :: ۱۳۸٢/٤/۱٩
» - بر انگيز ـ :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
» ناچار :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» واکندنی ها (!) :: ۱۳۸٢/٤/۸
» داشتم ميروم. :: ۱۳۸٢/۳/٢۸
» به تاخير انداختن معنا... به تاخير انداختن يا نه... اصلا فراموشی زيبايي :: ۱۳۸٢/۳/٢٤
» امتحانات يک وبگرد = له شدگی مزمن(روشنه ديگه؟) خب الحمد الله :: ۱۳۸٢/۳/۱٧
» نا پيدايي که کم کم کمکم کرد... :: ۱۳۸٢/۳/٧
» ندارد. :: ۱۳۸٢/۳/۳
» قرارمان اين نبود ...يا اين در قرارمان بود... نبود؟(۲) :: ۱۳۸٢/٢/۳۱
» قرارمان اين نبود...يا اين در قرارما ن بود...نبود؟ :: ۱۳۸٢/٢/۳٠
» شناخت :: ۱۳۸٢/٢/٢٦
» فراروی(؟) :: ۱۳۸٢/٢/٢٤
» خب ديگه! :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
» يکشنبه ها (۱۹-۱۷). :: ۱۳۸٢/٢/٩
» عمل به وصيت سهراب. :: ۱۳۸٢/٢/٦
» شبيه جهان. :: ۱۳۸٢/٢/۱
» چهارشنبه ها :: ۱۳۸٢/۱/٢٧
» عجيب (۲) :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
» ۱۳۸٢/۱/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱/۱٩
» ج-ن-- (--بر-و -بچ--ه --ها-ی ------نفت-----------)گ. :: ۱۳۸٢/۱/۱۸
» خيابان هنوز(۲) :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
» لحظه های سربی ام’ سلام!! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۱
» خيابان هنوز :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٩
» اينجا نميشود گفت اما تو بگو... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
» منم پست مدرن شدم(!!!) :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۱
» داره خوش ميگذره (هوم) :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٤
» يه پيش فرض. :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
» روح سرگردان(من؟؟؟) :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
» دلم...نه!نگرفته. :: ۱۳۸۱/۱٠/٢
» دلم...نه! نگرفته. :: ۱۳۸۱/۱٠/٢
» يک روز به ياد ماندنی!(۲) :: ۱۳۸۱/٩/٢٦
» يک روز به ياد ماندنی!!! :: ۱۳۸۱/٩/٢٦
» شعر و موسيقی اش! :: ۱۳۸۱/٩/٢٢
» اذان... :: ۱۳۸۱/٩/۱۸
» شانزدهم :: ۱۳۸۱/٩/۱۸
» چاي و نسکافه (۳)و تمام! :: ۱۳۸۱/٩/۱٥
» چای و نسکافه !(۲) :: ۱۳۸۱/٩/۱٢
» چای ميل داريد يا نسکافه!!؟؟؟؟(۱) :: ۱۳۸۱/٩/۱٢
» گامهای بلند... :: ۱۳۸۱/٩/٧
» اگر يك روز... :: ۱۳۸۱/٩/۳
» ۱۳۸۱/۸/٢٤ :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
» (تقديم به فرياد انالحق منصور حلاج) :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
» به نام او كه تنهايم نمي گذارد... :: ۱۳۸۱/۸/٢۱